ASOCIAȚIA CIVICĂ “RESPECT”

respect

Dezideratul asociației – promovarea și dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și prietenie între poporul român și sârb

Asociația civică “Respect” a luat ființă pe 12 noiembrie 2011, la inițiativa unui grup de entuziaști. La baza înființării organizației au fost dezideratele promovării și dezvoltării relațiilor de bună vecinătate și prietenie între poporul român și sârb, precum și diversitatea etnică, culturală și sociologică a celor două popoare.
În calitate de președinte al Asociației civice “Respect” a fost ales Lavinel Muncian din Sân-Mihai. Asociația pledează pentru avansarea și exercitarea drepturilor fundamentale ale minorității, păstrarea tradiției, limbii, culturii și religiei ambelor popoare. (mai mult…)

CENTRUL EUROREGIONAL PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ÎN MEDIILE MULTIETNICE “IN MEDIAS RES” DIN PANCIOVA

res3

Centrul Euroregional pentru Dezvoltarea Societății în Mediile Multietnice “In Medias Res” din Panciova a fost înregistrat oficial în 2 octombrie 2006, fiind fondat în 12 martie 2006 ca asociație nonguvernamentală, apolitică și nonprofit

Țeluri de bază ale acestei asociații sunt pro­movarea și sprijinirea multiculturalității și multi­etnicității, afirmarea dialogului intercultural în mediile locale, perceperea și acceptarea diversi­tăților, precum și soluționarea pe cale pașnică a pro­blemelor și conflictelor. Această formă de asociere a reieșit din necesitatea avansării colaborării între locuitorii de etnie română, precum și între apartenenții diferitor comunități etnice și confesii, a soluționării anumitor probleme în cadrul acestora, precum și abordarea în comun a problemelor sociale și generale de importanță majoră pentru dezvoltarea mediului în care trăiesc. Prin intermediul proiectelor pe care le realizează, Centrul a stabilit dialog și o colaborare bună cu numeroase orga­nizații, asociații și instituții ale comunităților etnice din regiune, cu unitățile autoguvernării locale și cu multe instituții competente pentru aplicarea legilor și prescripțiilor. În același timp, Centrul desfățoară o activitate bogată cu asociațiile civice, organizațiile și instituțiile din țările vecine. (mai mult…)

S.L.A. „Tibiscus” – două decenii de activitate

ÎN SLUJBA LIMBII ȘI CULTURII ROMÂNEȘTI

Înființată în anul 1990, atunci când vânturile democrației s-au abătut și pe la noi, Societatea Literar-Artistica “Tibiscus” din Uzdin timp de 20 de ani, prin activitatea desfășurată a fost mereu în slujba păstrării și afirmării spiritualității și identității de neam a românilor.Tot ceea ce a rea­lizat în diverse domenii, precum: artă, cultură, literatură, istorie, informații, editură, organizarea de manifestări cultural-distractive a purtat pecetea iubirii neamului românesc și a unei bune conviețuirii în spațiul voivodinean (mai mult…)

ARIADNAE FILUM – Asociația pentru cultură a românilor/vlahilor din Serbia”

În slujba emancipării culturale și sociale a românilor din Nord Estul Serbiei
În toamna  anului 2001, în orașul Zaječar a luat ființă Aso­ciația ”Ariadnae Filum”, organizație nongu­vernamentală care își propunea să apere drepturile minorității române din nord-estul Serbiei și prin acțiuni concrete să contribuie la emancipa­rea culturală și socială a românilor, locuitori ai acestor meleaguri și cetățeni loiali ai Serbiei.

Zavișa Jurj, președintele Asociației ”Ariadnae Filum”

Conform statutului asociatiei, scopurile “Aria­dnae Filum” sunt, printre altele, organizarea, sin­gu­ră sau în colaborare cu alte or­ganizații, a unor reuniuni știin­țifice, expoziții, concerte, prele­ge­ri, seminarii, campanii de pro­mo­vare, cursurii, cluburi de dezba­teri, proiecții și alte evenimente conexe, con­ceperea și tipărirea unor pu­blicații, reviste, culegeri și cărți pe teme legate de cultura și identitatea românilor din Serbia.
Încă de la înființare, asociația a derulat proiecte care au vizat res­pectarea drepturilor românilor din Nord Estul Serbiei și promo­varea acestora. La sfârșitul anului 2002 a fost deschis biroul (cance­la­ria) din Bor, unde ”Ariadna Fi­lum” își are și astăzi sediul central.
Petru mulți oameni ca­re, trăind într-o lume civilizată și bucurându-se în mod deplin de toate dreturile ce li se cuvin, ace­st fapt poate că pare foarte obișnuit și ușor de realizat. Însă pentru românii din zona Ti­mo­cului nu este deloc un fapt comun, banal, de zi cu zi, ci dinpotrivă, un vis împlinit după o așteptare de se­cole. Pentru pri­ma dată în istoria lor, limba ro­mână este folosită în denumirea unei instituții publice: ”Ariad­nae Filum” Asociația pe­n­tru Cultura vlahilor-ro­mâ­nilor din nord-estul Serbiei, filiala Bor.
În anul 2003 finanțarea acestui birou o preia Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, care a continuat finanțearea activi­tăților organizației și în următorii ani. În 2004 sunt fi­nanțate cancelariile filialelor des­chise  în Mai­dan­pec, Negotin și Petrovaț. În aprilie 2005 a fost des­chisă cancelaria în Cučevo.
Prin intermediul activităților editoriale organizația a editat în două limbi lucrările „Chestiunea timoceană“ și „Printre românii noștri“, precum și prima carte scrisă în limba română de la Sud de Dunăre: „Noi și vorba noa­stră“, „Isânovățu în spațiu și timp“, „Obiecte sacrale ale  voe­vo­zilor ungrovlahi în zona timo­cu­lui“, ca și colecția de poezii „Pri­mă­vara perdută“. Nu în ultimul rând, ca activitate editorială și știin­țifică, organizația a participat la rea­­lizarea Atlasului Lingvistic, atlas al vorbirii noastre regionale, în colaborare cu  Forumul pentru Cultura Rumânilor.
În 2007, cu sprijinul Institutului Cultural Român din București, aso­ciația a organizat cursuri de limbă română în orașele Bor și Negotin. Ariadnae Filum a fost co­inițiator la în­ființarea Federației ro­mânilor din Serbia și a Con­sili­ului Național al Minorități Na­țio­nale Rumâne.
În 2009 cu ajutorul Depar­ta­mentului pentru Românii de Pre­tutindeni a realizat proiectul „Me­se rotunde privind păstrarea identității naționale a românilor din Serbia”. În anul 2010 sunt realizate două proiecte: Înțe­legerea pentru viitor – informarea comunității rumâne din Serbia cu privire la drepturile minorităților, a principiilor democratice și  posibi­litatea lor de realizare” și “Con­gresul românilor din Serbia” din 06 noiembrie 2010, la Donji Milanovac.

Trei președinți: Stevan Mihailov, președintele ”Comunității Românilor din Serbia”, Predrag Balașevici - PDRS și Zavișa Jurj - Ariadnae Filum

Cu sprijinul Institutului Cultural Român, în anul 2009 asociația a realizat concertul lui Tudor Gheor­ghe în Bor, iar în anul 2010 sunt organizate doua concerte susți­nute de Maria Ciobanu la Petrovaț și Grupul „Teleormanul” în Bor.
Anul 2011 aduce, pe lângă alte acțiunii ale ”Ariadnae Filum” și organizarea mesei rotunde  „Păs­trarea identității  naționale a ro­mânilor din Serbia” organizată în februarie la Zlot, urmată de ”Sea­ra românească”, adiacent fiind or­ganizată și expoziția „Baciia la zlociani-Zlotske bačije”.
Împreună cu Parohia ortodoxă română din Mălainița și Re­me­siana, ”Ariadnae Filum” organi­zează “Festivalul de Paști  a culturii  românești – Mălainița 2011”.
Le dorim pe viitor și mai multe acțiunii privind emanciparea ro­mânilor din Serbia de Răsărit.

Agenția de presă electronică TIMOC PRESS

Prima agenție de știri de la Sud de Dunăre care promovează limba și obiceiurile românilor/valahilor

Dušan Prvulović

Agenția de presă electronică TIMOC PRESS, în mare, singură produce programul său de pe teren sau din propriul studio unde montează și plasează prin domeniul internetului știri pe linia electronică directă (on line) a agenției de presă, muzică, documentare, material audio și video de propagandă.
Agenția publică știri din re­giune unde trăiesc români (istroromâni, aromâni sau țințari, vlahi, meglenovlahi, moldoveni etc….)
Din alte rubrici amintim: Interviu și Reportaj.
Producția audio deține programe de muzică populară din  întreaga regiune unde trăiesc români (istroromâni, aromâni sau țințari, vlahi, meglenovlahi, mol­do­veni etc…)
Video producția culege și păs­trează materialele filmate și mon­tate, dar și a materialelor primite de la alte producții, televiziuni sau cameramani indivi­du­ali.
Agenția de presă electronică TIMOC PRESS este înființată în anul 2005 și pe lângă redacția în limba sârbă are și redacție în limba română a cărui scop este păstrarea și îmbunătățirea limbii, tradiției și obiceiurilor româ­nilor/valahilor în această parte a Serbiei.
Agenția TIMOC PRESS este prezentă pe internet în limba română, sârbă și engleză. În curând se va activa pe siteul agenției radio și TV program. Co­laboratorii permanenți sunt: Sa­nijela Dinić, Miralem Mandžukić, Christian Rutsanu Wagner și Dușan Pârvulovici, însă, după necesități, aunt angajați și alți corespondenți.
Până în prezent, Agenția de presă electronică TIMOC PRESS este susținută de: Depertamentul pentru Românii de Pretutindeni, Fundația Naționala pentru Ro­mânii de Pretutindeni, Consiliul Na­țional al minorității naționale române, Comitetul pentru Drep­turile Omului Nigotin, Dușan Pâr­vulovici.
Amintim realizarea unor pro­iec­te și susținătorii care au contribuit financiar și moral la rea­lizarea lor:
Proiectul în 2005 ”TIMOC PRESS prima agenție de știri de la Sud de Dunăre” este susținut de Ministerul Afacerilor Externe al Ro­mâniei prin intermediul Depar­ta­mentului pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni.
Proiectul în 2006 “DESCHI­DEREA UNUI PROGRAM EXPERIMENTAL RADIO-TV ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA NIGOTIN – SERBIA” se realizează la Radio Tele­vizi­unea ”Independent” din Nigotin și este susținut de Fundația Na­ționala pentru Românii de Pretu­tindeni.
Proiectul în 2009 “DESCHI­DEREA UNUI PROGRAM RADIO-TV ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA NIGO­TIN – SERBIA” se realizează la Radio Televiziunea ”Kraina” din Nigotin este susținut de Ministerul Afacerilor Externe al Ro­mâniei prin intermediul Departamentului pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni.
Proiectul în 2009 ”TIMOC PRESS prima agenție de știri de la Sud de Dunăre” este susținut de Ministerul Afacerilor Externe al Ro­mâniei prin intermediul Depar­tamentului pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni.
Proiectul în 2011 “Agenția de știri TIMOC PRESS ÎN LIMBA ROMÂNĂ LA NIGOTIN – SERBIA” este susținut de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.